Tanulmány

Úton a történetileg megalapozott, tapintatos teológiai párbeszéd felé

2022.07.01.  Christian Wiese

A zsidó-keresztény dialógus távlatai


1. Bevezetés: Leo Baeck kritikus kérdései a kereszténységhez

Azok közül a zsidó tudósok közül, akiknek munkássága a Soát megelőző korszakban meghatározó jelentőségű volt mind a jelenkori zsidó-keresztény párbeszéd szempontjából, mind pedig a dialógus jövőjére tekintve, német kontextusban – Hermann Cohen, Martin Buber és Franz Rosenzweig mellett – főként Leo Baeck emelkedik ki. Baeck a 20. század kezdete óta fáradhatatlanul küzdött a kereszténység mint Leitkultur, mint „irányadó” kultúra kizárólagossága ellen, és öntudatosan képviselte azt a meggyőződését, hogy a zsidóság a nem csupán a nyugati kultúra egyenjogú és értékes összetevője, hanem a kereszténység önértelmezésének is nélkülözhetetlen alkotóeleme. A zsidóság lényege [Das Wesen des Judentums] című, 1905-ben közzétett és 1922-ben alaposan átdolgozott könyvében a zsidóság roppant erejű apológiáját nyújtotta, és a zsidó vallás keresztény nézőpontú teológiai és vallástörténeti leértékelésével szemben az éppoly racionális, mint amilyen humánus zsidó hagyomány etikai egyenrangúságának tételét hangoztatta.[1] Baeck provokatív, ugyanakkor párbeszédre bocsátott tézise, miszerint a kereszténység egyedül saját zsidó eredetét szem előtt tartva mondhatja ki igazságát, 1938-ban közölt Az evangélium mint zsidó hittörténeti dokumentum címűprogramadó írásában telítődött politikai gyúanyaggal: abban a tanulmányban, amelyben úgy ábrázolta Jézust, mint „zsidót a zsidók között”, és nyomatékkal figyelmeztetett a kereszténység „zsidótlanításának” veszélyeire.[2]

Sok minden csak a kortörténeti háttérrel együtt érthető meg abból, amit a Soát előtt Baeck a kereszténységről írt. Az utóbbi évtizedek keresztény-zsidó párbeszéde – azzal párhuzamosan, ahogy az egyházak, sokszor súlyos nehézségek árán, szembenéztek antijudaista, illetve antiszemita hagyományukkal és komoly lépéseket tettek mind saját zsidó gyökereik elfogadása, mind pedig a zsidóság önálló méltóságának elismerése felé –, számos tekintetben meghaladta a korabeli szembenállást. Mindazonáltal Baeck elvárásai a kereszténység irányában töretlenül időszerűek – ide tartozik az az intelme is, hogy mivé lenne a kereszténység, ha megpróbálná legyőzni vagy elfojtani a zsidó összetevőt, amelyet magában hordoz.

1954-ben Baeck emlékezetes kísérletet tett arra, hogy a világháború és a népirtás után is párbeszédben maradjon a kereszténységgel. Some Questions to the Christian Church from the Jewish Point of View [Néhány kérdés a keresztény egyházhoz zsidó nézőpontból] című esszéjében határozottsággal fejtette ki álláspontját arról, hogy a Soá után milyen feltételekkel lehetséges a zsidóság és a kereszténység párbeszéde. Testamentumra emlékeztető írása szerint a rettenetes történelmi tapasztalatokra tekintettel két lehetőség közül választhatunk: vagy átkiabálunk egymás felé egy áthidalhatatlan szakadék fölött, vagy valódi párbeszédet folytatunk egyfelől a nyílt és kritikus kérdések és válaszok kölcsönösségének jegyében, másfelől a két hagyomány közös alapzatának, egyszersmind mélységes különbözőségének tudatában. Egy olyan korban, amikor az emberek „egyre közelebbi szomszédokká válnak, nem tehetik hát meg, hogy kerüljék egymást vagy kitérjenek egymást elől”, a zsidóság és a kereszténység, amely századokon át soha „nem nézett igazán egymás szemébe”, nem tehet mást, mint hogy megpróbáljon végre „a hit lelkéből” fakadóan beszélgetni egymással – „komolyan, azzal a rokonszenvvel, amelyet nem nélkülözhet az emberi megértés”.[3]


A teljes tanulmány a Mérleg most megjelent 2022-es kötetében olvasható. A 2022-es Mérleg itt rendelhető meg »